صفحه اصلی / طالع بینی و فال

طالع بینی و فال

دیدن چکمه در خواب چه معنایی دارد

 تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني تعبیر شده است که چکمه زن نشانه قدرت و مال است که می تواند شوهرش را موفق کند   اگر چکمه سياه باشد شوکت و بزرگي می باشد. اگر زرد باشد غم و بيماري می باشد و اگر سرخ باشد خشم و غضب …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چکش

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگردر خواب ببينيد که چکشي محکم داريد  عاملي به کارهاي شما سر و سامان مي دهد يا شخصي به شما کمک می نماید. همين تعبير می باشد اگر کسي چکشي به دست شما بدهد يا از دکان بگیرین ولي اگر چکشي در دست …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چماق

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني چماق يا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها يا راندن حيوانات مزرعه به کار مي برند در خواب هاي ما معرف حرف زور، استبداد راي، خودسري و خودرائي می باشد. چماق مردي می باشد زورگو و بي منطق و زبون …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چمدان

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني چمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالي اميد ها و آرزوها و نقشه هايي است که براي آينده داريم و چمدان پر از کارهايي است که با موفقيت و عدم موفقيت انجام داده …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چفت

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني چفت کدبانو و زن خانه است. چفت در خواب هاي ما کسي است که هم مي تواند ريخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش را از نابود سازد و هم قادر است امساک کند و از شوي خويش مردي مال دار و …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چلاق

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني اگر در خواب ببينيد که چلاق گشته اید و قادر به برخاستن نيستيد نشان آن است که رازي داريد، بزرگ و مخاطره آميز که مي ترسيد مردم از آن آگاه گردند  و بهتر هم اين است که راز خود را از مردم بپوشانيد …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چلچراق

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ديدن چلچراغ يا لوستر در خواب خوب می باشد به شرط آن که روشن باشد ولی اگر خاموش باشد حسرت می باشد براي چيزهاي از دست رفته يا آرزوهاي چيزهايي است که تحصيل آن ها دور از ذهن بيننده خواب قرار مي گيرد. …

مشاهده بیشتر »

تعبیر خواب چهارپا

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين اگر دیدید چهارپائي را فرا گرفت و آن چهارپاي مطيع و فرمانبردار می باشد، دليل كه به قدر و قيمت آن چهارپاي از مردي بياباني او را منفعت برسد. اگر بيند رمه چهارپايان دشتي پيش او حاضر بودند و مطيع او شدند، دليل …

مشاهده بیشتر »